Livscykeln

Projektet ingår i en europeisk satsning för att förebygga könsbaserat våld. I projektet utvecklar vi våra befintliga metoder, arbetssätt och material för att förebygga våld. Vi utforskar också hur vi kan få effekt på flera platser och sammanhang i livet. 

Livscykeln tog över efter att det tidigare projektet En kommun fri från våld (EKFFV) avslutades. En kommun fri från våld startades 2015 med stöd från Arvsfonden, med målet att skapa en modell där lokala aktörer går ihop för att förebygga våld bland barn och unga.

I projektet Livscykeln arbetar vi med ett holistiskt och långsiktigt förebyggande av våld.

Livscykelperspektivet är ett arbetssätt där barn och unga, vuxna och gamla på ett systematiskt, sammanhållet och strukturerat sätt möts av våldspreventiva insatser oavsett var i samhället eller livet de befinner sig. Perspektivet innebär att flera våldspreventiva insatser görs för olika målgrupper på flera arenor genom hela livet, inklusive strategier, handlingsplaner och policys som skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.

Projektledare för Livscykeln är Jens Karberg och Sara Aarnivaara


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.